Официални правила за провеждане на кампания в търговски обекти на ЕТ “Пламко” на територията на град Попово, България.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ 

Възложител и организатор на Играта е ЕТ Пламко-Пламен Георгиев (“Организатор на играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук “Официални Правила”). 

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на https://www.plamko.bg.

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес https://www.plamko.bg

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

Кампанията се организира и провежда в търговски обекти на “Пламко” ЕТ на територията на гр. Попово, Р. България, специално обозначени с рекламни материали, свързани с Кампанията. 

Местоположение на търговските обекти:

– гр. Попово, ул. Славянска 2

– гр. Попово, ул. Асен Златаров 58

– гр. Попово, жк. Русаля 48А

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

От 12.12.2022 до 31.12.2022 включително. Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на наградата, предявени след крайната дата на промоцията.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Желаещите да участват в играта следва да изпълнят посочения механизъм:

Механизъм: да закупят продукти на минимална стойност от 20лв /двадесет лева/. В урна, разположена на касата или отдел Информация на търговския обект, клиентът пуска касовата бележка на стойност опомената в общите условия, с попълнени на гърба три имена и телефон за връзка. Един клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с нова, немаркирана касова бележка на минимална стойност 20лв /двадесет лева/ .

РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА 

За валидна се счита всяка касова бележка, получена при покупка  на минимална стойност 20лв /двадесет лева/, спазващa изискванията по Раздел 4, и при която са посочени необходимите данни по Раздел 4. 

Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалидна касова бележка.

Наградата ще бъде изтеглена на:

02.01.2023г. в ТО на “Пламко” ЕТ, на адрес: гр. Попово, ул.Славянска 2 

Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от играта и всички действия, извършвани с цел да бъдат заблудени организаторите на играта. При установяването на такива действия, участникът се лишава от правото да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие награда.

За получаване на наградата участникът се задължава да попълни Протокол за безвъзмездно получаване на наградата, предоставяйки лични данни, както следва Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, данни лична карта, имейл адрес.

Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

Организаторът поема задължението, личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

Наградата в Играта е:

  • Пералня Arielli Awm 60118u
  • 3 ваучера по 80лв

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ

Всички касови бележки след определения краен срок на Играта се считат за невалидни.

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградата. 

РАЗДЕЛ 8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Играта е отворена за участие на всички физически лица, с изключение на обвързаните с ОРГАНИЗАТОРЪТ лица.

РАЗДЕЛ 9: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за техните парични еквиваленти.

РАЗДЕЛ 10: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 12. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://www.plamko.bg за периода на Играта.

Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби.